Vedtægter for Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

§ 1. Navn
Foreningens navn er Gråsten Idræts- og Gymnastikforening.
Foreningen er stiftet på generalforsamling d. 16. februar 1948.
Foreningen har hjemsted i Gråsten kommune.

§ 2. Formål
Gråsten Idræts- og Gymnastikforening har til formål at fremme udøvelsen af idræt samt indenfor et sundt kammeratskabs rammer at styrke og støtte ungdommen i dens bestræbelser for at blive gode danske borgere.

§ 3. Medlemsforhold
Som medlem kan optages alle, der har interesse for sagen, og som vedkender sig disse vedtægter. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretær.

Står et medlem i kontingentrestance, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet af foreningen med 8 dages varsel.

Eksklusion kan endvidere ske, såfremt bestyrelsen finder anledning dertil. Det ekskluderede medlem kan anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling.

Foreningen skal være medlem af DGI Sønderjylland.

§ 4. Foreningens ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år ad gangen. 4 medlemmer vælges i lige år og 5 medlemmer vælges i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig hvert år med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er tilstede, forslag kan vedtages når mindst halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

Regnskabsåret er fra d. 1.4. til d. 31.3. Kassereren skal inden 14 dage før ordinær generalforsamling afgive regnskabet til revision.

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Dog ved køb, salg, kaution eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, herfor hæfter foreningen alene med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Dato for afholdes af generalforsamling offentliggøres hvert år i januar og indkaldes med mindst 14 dages varsel på den af bestyrelsen bestemte måde i egnet blad/avis.

Stemmeberettigede er alle fremmødte medlemmer.

Valgte medlemmer til bestyrelsen, der iflg. § 4 er på valg, men som er forhindrede i at være til stede på generalforsamlingen, kan genopstilles, såfremt de ved skriftlig accept har indvilliget i at lade sig genopstille.

Valgbar er ethvert gyldigt medlem af Gråsten Idræts- og Gymnastikforening.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab, fremlæggelse af budget, samt fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt

Ved varigt forfald supplere bestyrelsen sig indtil førstkommende generalforsamling. Dirigenten leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåden.

Alle afgørelser, med undtagelse af vedtægtsændringer, afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer. Kun fremmødte har stemmeret.

Punkter til §5.5 skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, og skal udsendes sammen med dagsordenen for generalforsamlingen.

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Dette gælder for såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer kan begære afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling med angivelse af grunden hertil.

Bestyrelsen skal indenfor 28 dage indkalde med mindst 14 dages varsel til ekstraordinær generalforsamling.

§ 8. Foreningens ophør
Beslutningen om foreningens ophør kan kun træffes på en med det formål særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Beslutningen skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Ved foreningens ophør tilfalder eventuel kassebeholdning og øvrige værdier en af den sidst siddende bestyrelse udpeget organisation eller forening med beslægtede formål. Denne beslutning skal godkendes af den ekstraordinære generalforsamling.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 16. februar 1948.
Med ændringer på generalforsamling den 8. februar 1960.
Med ændringer på generalforsamling den 6. april 2000.