Vedtægter for Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

§ 1. Navn

Foreningens navn er Gråsten Idræts- og Gymnastikforening.
Foreningen er stiftet på generalforsamling d. 16. februar 1948.
Foreningen har hjemsted i Gråsten, Sønderborg kommune.

§ 2. Formål

Gråsten Idræts- og gymnastikforening har til formål at fremme udøvelsen af idræt samt indenfor et sundt kammeratskabs rammer at styrke og støtte ungdommen i dens bestæbelser for at blive gode danske borgere.

§ 3. Medlemsforhold

Som medlem kan optages alle, der har interesse for sagen, og som vedkender sig disse vedtægter. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.

Kontingent fastsættes af bestyrelsen og skal betales ved sæsonstart.

Står et medlem i kontingentrestance, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet af foreningen med 8 dages varsel.

Eksklusion kan endvidere ske, såfremt bestyrelsen finder anledning dertil.

Det ekskluderede medlem kan anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling.

Foreningen skal være medlem af DGI (Danske Gymnastik- og idrætsforeninger.

§ 4. Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen for en peride på 2 år ad gangen. Halvdelen af medlemmerne vælges i lige år og den anden halvdel vælges i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig hvert år med formand, næstformand, kasserer, sekretær og udvalg på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er til stede, forslag kan vedtages når mindst halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§ 5. Regnskabsår

Regnskabsåret er fra d. 1.1. til d. 31.12. Kassereren skal inden 14 dage før ordinær generalforsamling afgive regnskabet til revision.

§ 6. Tegningsret

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Dog ved køb, salg, kaution eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 7. Hæftelse

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningens indgående forpligtelser, herfor hæfter foreningen alene med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af april.

Indkaldelse skal ske senest 14 dage før via de kommunikationskanaler foreningen benytter i kommunikationen med sine medlemmer.

Stemmeberettigede er alle fremmødte medlemmer.

Valgte medlemmer til bestyrelsen, der iflg. § 4 er på valg, men som er forhindrede i at være til stede ved generalforsamlingen, kan genopstilles, såfremt de ved skriftlig accept har indvilliget i at lade sig genopstille.

Valgbar er ethvert gyldigt medlem af Gråsten Idræts- og gymnastikforening over 16 år.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

1.    Valg af dirigent
2.    Valg af referent
3.    Bestyrelsens beretning
4.    Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
5.    Behandling af indkomne forslag
6.    Valg
7.    Eventuelt

Ved varigt forfald kan bestyrelsen supplere sig indtil førstkommende generalforsamling.

Dirigenten leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåden.

Alle afgørelser, med undtagelse af vedtægtsændring, afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

Punkter til § 8.5 skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, og skal udstedes sammen med dagsordenen for generalforsamlingen.

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Dette gælder for såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Et flertal i bestyrelsen eller mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer kan begære afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling med angivelse af grunden hertil.

Bestyrelsen skal indenfor 28 dage indkalde med mindst 14 dages varsel til ekstraordinær generalforsamling.

§ 10. Foreningens ophør

Beslutningen om foreningens ophør kan kun træffes på en med det formål særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Beslutningen skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Ved foreningens ophør tilfalder eventuel kassebeholdning og øvrige værdier en af den sidst siddende bestyrelse udpeget organisation eller forening med beslægtede formål. Denne beslutning skal godkendes af den ekstraordinære generalforsamling.

Således vedtaget på stiftenden generalforsamling den 16. februar 1948.
Med ændringer på generalforsamling den 8. februar 1960.
Med ændringer på generalforsamling den 6. april 2000.
Med ændringer på generalforsamling den 24. april 2003.
Med ændringer på ekstraordinær generalforsamling den 7. november 2007.
Med ændringer på generalforsamling den 8. april 2010.
Med ændringer på generalforsamling den 1. juni 2021.
Vi takker vore sponsorer

Gråsten Idræts og Gymnastikforening

Skolegade, 6300 Gråsten